Колекция от добри практики


        
 
Име на практиката:
Страна, в която се прилага:
Налична на език:
Вид на практиката:Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING:Име на практиката: НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Описание на практиката:

Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора” има за цел да представи информация, знания и опит за превенция и преодоляване на домашното насилие. Разработен е в рамките на проект „Превенция на домашното насилие сред възрастни хора” на Фондация „Институт за социални услуги в общността”.

Наръчникът включва международно приети методи за работа с домашно насилие и богат практически опит, споделен от 75 социални работници, преки помагащи и организации-доставчици на социални услуги в различни български общини. Той включва и споделените добри практики в работата за преодоляване на домашно насилие над възрастни хора - потребители на социални услуги, както и препоръки към съществуващата нормативна база в България.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Описание на практиката:

Проект за създаване на интегрирана система, която ще събира данни за здравето и емоционалното състояние на хората чрез сензори, интелигентни измервателни инструменти, видео и аудио приемници. Той ще следи жизненоважните функции и лекарства, ще открива и сигнализира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители.

Виртуалният асистент ще подобри социалните контакти на своите потребители и ще предостави възможност за директен контакт с медицински специалисти, доставчици на социални услуги, доброволци, работодатели, които влизат в широкия социален кръг от потребители на системата.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL: https://saam2020.eu
Източник:

N/A
Име на практиката: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА
Описание на практиката:

България, както редица страни-членки на Европейския съюз (ЕС), е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани със застаряване на населението, което води до повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа и съответно до нарастване на обществените разходи за тези услуги. Развитието на дългосрочната грижа е ключова цел на настоящата Стратегия. В нея се предвижда през следващите 20 години да се подобри достъпа до социални услуги в общността и в семейна среда и до здравни услуги, чрез разширяване на мрежата на тези услуги в страната, тяхното разнообразие, обем и обхват, повишаване на качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им. Реализирането на заложените в този документ приоритети и мерки изисква обединяването на усилията на всички заинтересовани страни при разработването и прилагането на политиката в подкрепа на уязвимите групи в обществото, в частност възрастните хора и хората с увреждания

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Описание на практиката:

Камерата vstarcam подпомага грижата за възрастни роднини, болни хора или хора със специални нужди, като позволява

Видеонаблюдение в реално време. Камерата позволява проследяване на поведението на възрастните близки от разстояние - дали се чувстват добре, дали се хранят и приемат лекарствата си и дали болногледачите им се грижат подобаващо за тях.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Описание на практиката:

Законът предвижда различни социални и финансови механизми за грижа и подкрепа за възрастни хора, както и предоставя правна рамка за защита на правата на възрастните хора.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL: https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-62.pdf
Източник: N/A


Име на практиката: Държавата и обществените грижи за възрастните хора в първите години на социализма в България
Описание на практиката:

Историята на обществените грижи  общо взето е неизследвана тема в България. Малко позната е обществената среда на тези грижи, начините по които тя се появява и институционализира и характерът на общностите, в рамките, на които функционира, както и историческите превратности, на които тази обществена страна е била подложена във времето на модернизация, както и във времето на социализма. Изследването им би могло да покаже различни съдържателни страни на местни, регионални и национални идентичности, форми на толерантност, интерес и признание, както и изключване и стигматизиране на определени групи.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БОЛНОГЛЕДАЧИ НА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ
Описание на практиката:

AppforDem е насочен към създаване на набор от отворени образователни ресурси при в областта на грижата за дементно болни, с цел прилагане на тези ресурси в националните програми за ПОО за стажанти и професионалисти, които се подготвят за предоставяне на дългосрочни грижи (LTC).

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A