Този модул запознава обучаващия се, какви са правните определения за насилие над възрастни хора, съгласно законодателството на държавата, в която пребивават, и кои са основните разпоредби, които го разглеждат. Модулът представя информация за процедурите за докладване, отговорните институции и мерките за превенция и интервенция, относно насилието над възрастни хора.