Този модул предоставя подробна информация за естеството и произхода на насилието и злоупотребата над възрастни хора (лица над 65 години). Авторите представят различните аспекти и форми на тези две негативни явления, както и ефектите и последиците, които те имат върху живота на възрастния човек. Модулът запознава читателя с различни концепции, статистики и обхват на проблема, както и съвременното разбиране за насилието и злоупотребата.
Модулът задълбочено обхваща различните аспекти на стареенето. Съдържанието на обучението включва описание на физическите, психическите и социалните проблеми, които отразяват старостта. Фокусът е поставен върху общото благосъстояние и основните нужди на възрастните хора по отношение на отделните компоненти на понятието "качество на живот". В рамките на модула се определят основните трудности, свързани с неврологични и съдови заболявания, проблеми с опорно-двигателния апарат, различни психични разстройства, хронични заболявания и др. Силен акцент се поставя върху характеризирането на добрите грижи за осигуряване на нормален начин на живот на възрастните хора. Качество на грижите означава отлично познаване и пълно прилагане на принципите и етичните правила при оказване на подкрепа на възрастните хора.
Модулът се фокусира върху представянето на инструмент за идентифициране на потенциалното насилие над възрастни хора и поведенческите признаци на различните форми на насилие. В рамките на модула са представени специално разработени формуляри, които имат за цел да подпомогнат специалистите при идентифициране на насилието, регистрирането му и адекватно насочване на бъдещата работа в подкрепа на възрастните хора. Представени са казуси за илюстриране на различни форми на насилие с акцент върху видими и прикрити действия на насилие.
Този модул запознава обучаващия се, какви са правните определения за насилие над възрастни хора, съгласно законодателството на държавата, в която пребивават, и кои са основните разпоредби, които го разглеждат. Модулът представя информация за процедурите за докладване, отговорните институции и мерките за превенция и интервенция, относно насилието над възрастни хора.
Този модул предоставя информация за актуалния и широко разпространен синдром на професионалното прегряване, който за много социални работници е една от основните причини за лошото им психическо и соматично здраве, ниски нива на удовлетвореност от работата, намалена професионална ефективност и др. Основните признаци на синдрома , както и начините за вентилиране на натрупаното емоционално напрежение, са посочени. Фокусът е поставен и върху надзорната подкрепа като ефективен подход за повишаване на удовлетвореността от социалната работа, подобряване на самочувствието на служителите, поддържане на стандарти за добро качество, синхронизиране на обединените усилия по конкретен случай, предотвратяване на психо-емоционалното напрежение в работата.